Regulamin konkursu

„CYBERSEC FORUM/EXPO”

(dalej „Regulamin”)

§1 Postanowienia ogólne.

 1. Konkurs „CYBERSEC FORUM/EXPO” (zwany dalej „Konkursem”) jest organizowany przez Checkbox Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. G. Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000702467, posiadającą NIP: 7292719953, REGON: 368667437, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.000 zł (dalej „Organizator”) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Stowarzyszenie Instytut Kościuszki z siedzibą w Krakowie przy ul. Wilhelma Feldmana 4/9-10, 31-130 Kraków, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000145838, NIP 6751302992, REGON 356683760.
 3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej w Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. (Uczestnik).
 4. W Konkursie nie mogą brać udziału:
  • pracownicy oraz współpracownicy Organizatora;
  • inne osoby, które brały udział w organizowaniu Konkursu;
 5. osoby najbliższe wobec osób wymienionych w pkt.4 powyżej, to jest osoby będące wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub są małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.

§2  Czas trwania Konkursu.

Konkurs zostanie zorganizowany i przeprowadzony na stronie www.checkbox.pl (dalej „Strona Internetowa”) od dnia 12 czerwca 2023 roku od godziny 8:00 do dnia 16 czerwca 2023 roku do godziny 23:59.

§3  Komisja

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu, dokonania wyboru zwycięzców Konkursu, rozpatrywania reklamacji oraz interpretacji Regulaminu Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora.

§4 Nagrody

 1. Nagrody w Konkursie:
  • trzy zaproszenia „Standard” na konferencję „CYBERSEC FORUM/EXPO”, która odbędzie się w dniach 21-21 czerwca w Katowicach o wartości 499 zł.  
  • Zaproszenie umożliwia: wstęp na konferencję oraz targi EXPO, wzięcia udziału w otwartych sesjach warsztatowych, możliwość wzięcia udziału w sesjach pobocznych, dostęp do aplikacji wydarzenia z możliwością czatu.
  • Dodatkowe wydarzenia towarzyszące: ADMIN DAYS oraz Access-2-Market nie wchodzą w cenę zaproszenia i należy je dodatkowo wykupić. Więcej informacji na stronie Fundatora nagrody https://rejestracja.cybersecforum.eu/standard
 2. Każdy Uczestnik Konkursu może wygrać jedną nagrodę w Konkursie.

§5 Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu .

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest udzielenie poprawnych odpowiedzi na pytania konkursowe zamieszczone na Stronie internetowej oraz wyrażenie zgód jak i akceptacji regulaminu konferencji „CYBERSEC FORUM/EXPO”, dostępnego na stronie fundatora.
 2. Każdy uczestnik może wielokrotnie udzielać odpowiedzi.
 3. Nagrodę otrzymają trzy pierwsze osoby, które zbiorą maksymalną ilość punktów.
 4. Za każdą poprawną odpowiedź przyznawany jest jeden punkt.
 5. Za czas złożenie odpowiedzi przyjmuje się dzień, godzinę minutę i sekundę zapisania odpowiedzi na serwerze Organizatora.

§6  Odbiór Nagród.

 1. Uczestnicy, którzy wygrają Nagrodę otrzymają szczegółowe informacje od Fundatora nagrody drogą elektroniczną.
 2. Każdy z Uczestników zostanie poinformowany o wynikach konkursu  do 17 czerwca 2023 r. do godziny 23:59

§7 Postanowienia końcowe.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie Konkursu.
 2. Reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać do Organizatora na piśmie na jego adres lub w wiadomości e-mail na adres biuro@checkbox.pl wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu. Reklamacje rozstrzyga Komisja Konkursowa. Uczestnik ma prawo do złożenia odwołania od decyzji Komisji Konkursowej w terminie 14 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację. Reklamacje zgłoszone po terminie określonym powyżej nie będą rozpatrywane, a Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
 3. Zgłoszenia do Konkursu niespełniające wymogów określonych w Regulaminie, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym ich czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych w nich danych są nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu.
 4. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział, Uczestnik podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.
 5. Uczestnik, w celu uczestniczenia w Konkursie, zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie połączenie z siecią Internet oraz przeglądarkę internetową.
 6. Wszelkie kwestie dotyczące ochrony danych osobowych związane z uczestnictwem w Konkursie zostały uregulowane w Polityce prywatności Organizatora oraz w formularzu konkursowym.
 7. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników na Stronie Internetowej.
Przewiń na górę