Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI WEBINARU

§1 Wstęp

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady oraz sposób świadczenia usługi drogą elektroniczną – Webinaru przez Organizatora na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Rozpoczynając korzystanie z Usługi Zamawiający i Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, rozumie i akceptuje jego treść i zobowiązuje się do jej przestrzegania.

§ 2. Definicje

 1. Organizator – Checkbox Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-135), przy ul. G. Narutowicza 40/1.
 2. Uczestnik – osoba fizyczna uczestnicząca w Webinarze organizowanym przez Organizatora.
 3. Płatnik – Osoba fizyczna albo prawna na rzecz, której zostanie wystawiona faktura Vat
 4. Webinar – spotkanie internetowe organizowane przez Organizatora dla Uczestników.
 5. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 6. Ustawa – ustawa o ochronie danych osobowych, z dnia 10 maja 2018 r.
 7. RODO – Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

§ 3. Warunki techniczne

 1. Do uczestnictwa w Webinarze niezbędny jest komputer lub inne urządzenie elektroniczne z dostępem do sieci Internet, aktywne konto poczty elektronicznej oraz właściwe oprogramowanie, w tym właściwa przeglądarka internetowa taka jak Mozilla/Firefox, Microsoft Edge, Safrii
 2.  Webinar odbędzie się za pośrednictwem programu ClickMeeting, z którego Uczestnik może korzystać za pomocą linku poprzez przeglądarkę internetową albo za pośrednictwem aplikacji dostarczanej przez ClickMeeting.

§ 4. Złożenie zamówienia na usługę Webinaru

 1. Udział w Webinarze jest płatny.
 2. W celu zgłoszenia udziału w Webinarze, Uczestnik wypełnia formularz rejestracji na stronie internetowej i podając dane: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, a także dane Płatnika: Imię i nazwisko, nazwę organizacji numer NIP, adres siedziby adres e-mail. Podanie danych koniecznych do wystawienia faktury VAT jest obligatoryjne.
 3. Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Polityką prywatności oraz  Regulaminem i potwierdzić jego akceptację.
 4. Każdy Uczestnik wypełnia formularz osobiście i otrzymuje elektroniczną fakturę Proforma na podstawie, której wnosi opłatę za udział w Webinarze.
 5. Uczestnik albo Płatnik  dokonuje wpłaty na konto Organizatora za pomocą przelewu bakowego lub płatności elektronicznej.
 6. Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Organizatora, Uczestnik otrzyma potwierdzenie zapisu na Webinar oraz linkiem do wydarzenia. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku Organizatora dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.
 7. W wypadku nieprawidłowych lub niekompletnych danych Organizator skontaktuje się
  z Uczestnikiem w celu ich uzupełnienia. Nieuzupełnienie danych w terminie 7 dni od wezwania do uzupełnienia, uprawnia Organizatora do odstąpienia od umowy.
 8. Uczestnik może w każdej chwili, do czasu rozpoczęcia Webinaru, zrezygnować z usługi przez skierowanie oświadczenia o takiej treści do Organizatora przesyłając je na adres biur@checkbox.pl. Organizator zwróci wpłacone środki.

§ 5. Realizacja usługi i zasady uczestnictwa w Webinarze.

 1. Uczestnik zobowiązuje się do korzystania z usługi zgodnie z przepisami prawa, nie naruszając praw oraz dobrego imienia osób trzecich.
 2. Zabronione jest przekazywanie danych dostępowych do udziału w Webinarze osobom trzecim.
 3. Organizator zapewnia możliwość interakcji z prelegentem lub innymi Uczestnikami poprzez komunikację w formie czatu. Umieszczone na czacie wypowiedzi Uczestnika, wraz z podanym przy logowaniu na wydarzenie imieniem i nazwiskiem, będą widoczne dla pozostałych uczestników oraz rejestrowane na nagraniu Webinaru.
 4. Organizator może rejestrować, rozpowszechniać, udostępniać i archiwizować przebieg Webinaru.
 5. Jeśli Uczestnik w czasie Webinaru ujawni informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub dane podlegające ochronie na podstawie odrębnych przepisów, zobowiązany jest poinformować o tym Organizatora. Do czasu podania takiej informacji Organizator jest uprawniony do podejmowania działań wskazanych niniejszym paragrafie bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestnika lub osób trzecich.
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania z ważnych powodów zmian w zakresie programu Webinaru lub warunków technicznych jego organizacji, co nie będzie stanowiło naruszenia Regulaminu.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności występujące po stronie Uczestnika, które uniemożliwią mu wzięcia udziału w Konferencji, w tym w szczególności:
  1. Nieopłacenie faktur proforma przed rozpoczęciem się wydarzenia
  1. błędne podane danych kontaktowych,
  1. niespełnienie przez Uczestnika warunków technicznych niezbędnych do realizacji usługi,
  1. nieprawidłowe działanie urządzeń teleinformatycznych.

§6 Reklamacje

 1. Zamawiający lub Uczestnik może zgłosić reklamacje związaną z realizacja usługi przez Organizatora. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej na adres biuro@checkbox.pl
 2.  Osoba składająca reklamację powinna podać swoje dane, w tym dane kontaktowe oraz opis przyczyny będącego podstawą reklamacji. Reklamacje nie spełniające tych wymogów nie będą rozpatrywane.
 3. Organizator rozpatruje reklamację nie później niż w terminie 14 dni i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacji.

§ 7. Własność intelektualna/Prawa autorskie

 1. Z chwilą zawarcia umowy Uczestnik uzyskuje prawo dostępu do treści w ramach Webinarium przez okres jego trwania. Treści te stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych przeznaczone są do osobistego użytku Uczestnika. Uczestnik nie ma prawa zwielokrotniania, powielania, rozpowszechniania, wprowadzania do obrotu treści Webinaru ani materiałów z Webinaru, ani udostępniania tych treści osobom trzecim.
 2. Uczestnikom nie przysługuje prawo do utrwalania w żadnej formie treści i przebiegu Webinaru, bez pisemnej zgody Organizatora.
 3. Wszelkie prawa, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do: nazw usług, domeny internetowej oraz zawartej na niej treści, w tym treści Webinaru oraz powiązanych materiałów, należą do Organizatora, a korzystanie z nich może następować wyłącznie za zgodą Organizatora.

§ 8. Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator (dalej „Administrator”). Obowiązek informacyjny zawarty jest w Polityce prywatności.

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie www.checkbox.pl w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie w dowolnej formie. Uczestnik może zapisać Regulamin na dowolnym nośniku.
 2.  Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. O treści zmian Regulaminu Organizator obwieszcza na stronie internetowej co najmniej 7 dni przed wejściem zmian w życie. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania. Ponadto, Uczestnik są informowani o każdej zmianie Regulaminu przez przesłanie informacji na adres e-mail w terminie nie później niż na 7 dni przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu. Jeżeli w terminie 7 dni od dnia doręczenia wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu poprzedzającym osoba nie poinformuje
  Organizatora o braku akceptacji zmiany Regulaminu, zostaje związana Regulaminem w nowym brzmieniu.
 3. Regulamin i stosunki umowne między Uczestnikiem a Organizatorem podlegają prawu polskiemu i zawierane są w języku polskim.
 4. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.11.2021 r.
Przewiń do góry